Helvetia 

0
Pievienojiet preces tikai par 40 €, un jums būs bezmaksas pasta izdevumi!

Top >>

Produkti

Komercnoteikumi

I. VISPĀRĪGI NOTEIKUMI 

1.1. Šie komercnoteikumi (turpmāk tekstā – "KN") nosaka nosacījumus, ar kādiem sabiedrība "Helvetia Direct Marketing s.r.o." (zīmola Helvetia Apotheke īpašnieks), Hostivarska 133/64, 102 00 Prāga 10, Čehija, Id. Nr. 284 00 658, PVN. Nr.: CZ 284 00 658. (turpmāk tekstā – "pārdevējs"), pārdod preces patērētājiem fiziskām personām (turpmāk tekstā – "pircējs"), jo īpaši, bet ne tikai, izmantojot drukātus reklāmas materiālus, tīmekļa vietni, piedāvājumus ar interneta www.helvetia.lv un aktīva telemārketinga starpniecību.
Preces šo KN izpratnē ir preces, ko ražo pārdevējs, jo īpaši ar "Helvetia Apotheke" zīmolu.

1.2. Pārdevējs var atsevišķos gadījumos (piegādes paātrināšana, pilnīgs sortiments noliktavā) izmantot pasūtījuma īstenošanai arī kādu no loģistikas partneriem. Tomēr visos gadījumos tas ir pilnībā atbildīgs (par pasūtījuma īstenošanu, produktu kvalitāti, iespējamo sūdzību u. tml.) attiecībā pret klientu.

1.3. Patērētājs ir pircējs – fiziska persona, kas pirkšanas līguma noslēgšanas un izpildes laikā nesadarbojas ar pārdevēju savas komercdarbības vai citas saimnieciskās darbības vai atsevišķi veiktas profesionālās darbības ietvaros.

1.4. Šo KN priekšmets ir pušu, tas ir, pārdevēja un pircēja tādu tiesību un pienākumu regulēšana, kas izriet no pirkuma līguma, kas ir noslēgts vienā no veidiem, kurš ir paredzēts KN 2.2. pantā (turpmāk tekstā – "pirkuma līgums").

1.5. Tiesiskās attiecības starp pārdevēju un pircēju (patērētāju), kas nav nepārprotami noteiktas šajos KN vai līgumā, kas noslēgts starp pārdevēju un pircēju, regulē piemērojamie Latvijas Republikas tiesību akti.

1.6. KN ir neatņemama pirkuma līguma daļa. Ja atšķirības starp KN un pirkuma līgumu, primārais ir pirkuma līguma teksts. Pirkuma līgums tiek noslēgts un sagatavots latviešu valodā. Tāpat arī latviešu valodā tiek izstrādāti KN.

1.7. Pircēji, kuri pasūta preces tīmekļa vietnē www.helvetia.lv, nosūtot pasūtījumu, pauž piekrišanu šiem komercnoteikumiem. Pircējiem, kuri pasūta citā veidā, komercnoteikumi vienmēr ir pieejami saīsinātā veidā, savukārt to pilnais teksts ir pieejams www.helvetia.lv. Nosūtot pasūtījumu, viņi pauž piekrišanu šiem komercnoteikumiem. Komercnoteikumi ir visu starp pārdevēju un pircēju noslēgto pirkumu līgumu (pasūtījumu) neatņemama daļa.

1.8. Pārdevēja pārvaldītajā interneta veikalā vietnē www.helvetia.lv ir pārdevēja piedāvātās preces pārdošanai, ieskaitot šādu informāciju:

a) produkta nosaukums;

b) produktu fotogrāfijas; var izmantot arī fotogrāfijas, kas var atšķirties, piemēram, pēc krāsas no produkta iepakojuma; lai novērtētu produkta atbilstību noteiktam piedāvājumam, vienmēr izšķiroša ir piedāvājuma teksta aprakstīšana;

c) piedāvājuma teksta apraksts;

d) produkta specifikācija atbilstoši tā raksturam;

e) produkta cena - vienmēr tiek norādīta kā galīgā cena, ieskaitot PVN, un preču atgriešanas izmaksas, ja šīs preces pēc savas būtības nevar atgriezt pa parasto pasta ceļu. Preču cenā nav iekļautas preču transportēšanas izmaksas pie klienta, ja vien piedāvājumā nav norādīts citādi, savukārt preču pārdošanas piedāvājums un šo preču cenas paliek spēkā, kamēr tās tiek parādītas tīmekļa saskarne.

1.9. Pircējs apzinās, ka nolūkā noformēt viņa attiecības ar pārdevēju, par spēkā esošiem KN uzskata tos, kas ir spēkā pasūtījuma nodošanas brīdī. Pārdevējam ir tiesības mainīt vai papildināt KN tekstu, taču jebkuras izmaiņas neietekmē tiesības un saistības, kas radās KN iepriekšējās redakcijās spēkā esamības laikā.

II. PIRKUMA LĪGUMA NOSLĒGŠANA 

2.1. Nosūtot pircēja aizpildīto pasūtījumu pārdevējam, rodas līgumiskas attiecības starp pārdevēju un pircēju un tiek noslēgts pirkuma līgums. Tomēr pārdevējs saglabā īpašumtiesības uz precēm, resp., pircējs kļūst par preču īpašnieku tikai preču samaksas brīdī.

2.2. Pircējs var pasūtīt preces šādos veidos: 
a) aizpildot pasūtījuma kuponu un nosūtot to pa pastu uz adresi, kas ir norādīta pārdevēja reklāmas materiālā, vai ieskenētu kā e-pasta pielikumu uz norādīto e-pasta adresi;
b) aizpildot pasūtījumu SMS un nosūtot īsziņu uz norādīto numuru;
c) aizpildot un nosūtot pasūtījuma veidlapu uz www.helvetia.lv;
d) izmantojot aktīvo telemārketingu, tas ir, pasūtot pa tālruni;
e) pamatojoties uz pasūtījumu pa tālruni;
f) citā veidā, kas ir pieņemams gan pārdevējam, gan pircējam.

2.3. Pasūtījuma veidlapa, kupons, SMS ietver šādu informāciju, kas tiek paziņota arī pa tālruni: 
a) preču specifikācija;
b) preču pirkuma cena un samaksas veids;
c) datus par vēlamo preču piegādes veidu un
d) informāciju par izmaksām, kas saistītas ar preču piegādi
(turpmāk tekstā kopā – "pasūtījums").

Pamatojoties uz iespējamām preču pasūtīšanas metodēm, pasūtījums tiek uzskatīts par piegādātu pasūtījuma kupona piegādes brīdī vai ar pasūtījuma SMS piegādi vai piegādājot pasūtījuma veidlapu www.helvetia.lv vai veicot tālruņa zvanu.

2.4. Ja pirkuma cena tiek noteikta aktīvā telemārketinga veidā, pārdevējs paziņo pircējam pamatinformāciju par sevi un sarunas mērķi.

2.5. Ja pasūtījums tiek īstenots, nosūtot pasūtījuma veidlapu uz www.helvetia.lv, pircējam pirms tās nosūtīšanas ir iespēja pārbaudīt un mainīt datus, ko tas ieraksta pasūtījuma veidlapā, tostarp, ņemot vērā iespēju, ka pircējs var noskaidrot un izlabot kļūdas, kas radās, ievadot informāciju veidlapā. Informāciju, kas minēta veidlapā, pārdevējs uzskata par pareizu. Nekavējoties pēc pasūtījuma saņemšanas pārdevējam pa e-pastu ir jāapstiprina pircējam šī saņemšana, sūtot uz e-pasta adresi, kas norādīta pircēja pasūtījumā (turpmāk tekstā – "pircēja e-pasta adrese").

2.6. Atkarībā no pasūtījuma īpatnībām (preču daudzuma, pirkuma cenas, iespējamajām piegādes izmaksām) pārdevējam vienmēr ir tiesības lūgt pircējam pasūtījuma papildu apstiprinājumu (piemēram, rakstveidā vai telefoniski).

2.7. Pircējam ir tiesības elektroniski vai telefoniski atsaukt pasūtījumu līdz preču nosūtīšanai. Anulēšana tiek apstiprināta, nosūtot informatīvu e-pastu vai pa tālruni.

2.8. Visi preču pārdošanas piedāvājumi, kas sniegti pircējam jebkādā veidā, nav saistoši un pārdevējam nav pienākuma noslēgt pirkuma līgumu par šīm precēm.

2.9. Pārdevēja uzņēmējdarbības tīmekļa saskarnē ir sniegta informācija par izmaksām, kas ir saistītas ar preču iepakojumu un piegādi. Informācija par izmaksām, kas saistītas ar preču iesaiņošanu un piegādi, kas norādītas veikala tīmekļa saskarnē, ir derīga tikai gadījumos, kad preces tiek piegādātas Latvijas Republikas teritorijā.

2.10. Pircējs piekrīt izmantot attālinātās saziņas līdzekļus, noslēdzot pirkuma līgumu. Izdevumi, kas rodas pircējam saistībā ar attālinātās saziņas līdzekļu izmantošanu, noslēdzot pirkuma līgumu (interneta pieslēguma, telefonsarunu izmaksas), jāsedz pašam pircējam.

2.11. Pārdevējs saglabā pirkuma līgumu elektroniskā formā. Pircējam ir tiesības pieprasīt pārdevējam pirkuma līguma kopiju (vai pa tālruni veikta pasūtījuma ierakstu), un pārdevējam tā ir jāiesniedz 30 dienu laikā pēc šādas prasības saņemšanas. 

2.12. Pārdevējs patur tiesības piegādāt preces pircējam jebkurā krāsā, kam pircējs piekrīt.

2.13. Attiecībā uz Vispārējo noteikumu 2.8. punktu pārdevējam ir tiesības anulēt pasūtījumu, ja preces nav noliktavā vai pārdevējs citu iemeslu dēļ nespēs izpildīt saistības, kas izriet no pirkuma līguma. Pārdevēja pienākums ir bez liekas kavēšanās informēt pircēju par šādu faktu un atdot jau samaksāto pirkuma cenu.

2.14. Pircēja sūdzības Pārdevējs izskata, izmantojot elektronisko adresi info.lv@helvetia-dm.com. Pārdevējs nosūtīs informāciju par pircēja sūdzības izlemšanu uz pircēja e-pasta adresi.

III. PIRKUMA CENA UN SAMAKSAS NOSACĪJUMI

3.1. Katra preču veida pirkuma cena vienmēr ir galīga un tiek piešķirta katram preču veidam pārdevēja piedāvājumā. Pirkuma cena ir derīga līdz krājumu izpārdošanai, ja viena kāda veida precēm nav cenas derīguma ierobežojuma cita iemesla dēļ.

3.2. Aizpildot un nosūtot pasūtījumu (vai pasūtot pa tālruni), pircējs nepārprotami piekrīt piedāvātajai cenai. Telefoniska pasūtījumu gadījumā pircējs pauž piekrišanu cenai sarunas laikā.

3.3. Kopā ar pirkuma cenu pircējam ir pienākums samaksāt pārdevējam izmaksas, kas saistītas ar preču iepakojumu un piegādi iepriekš noteiktā apmērā. Ja vien nav nepārprotami norādīts citādi, ar pirkuma cenu saprot arī izmaksas, kas ir saistītas ar preču piegādi.

3.4. Katram sūtījumam ir pievienots maksājuma uzdevums preču pirkuma cenas apmērā, kas pircējam jāsamaksā līdz minētajam datumam.

3.5. Ja pircējs preču samaksai neizmanto sūtījumam pievienoto iepriekš aizpildītu pasta pārveduma veidlapu un izvēlas citu maksājuma veidu (piemēram, bankas pārskaitījumu), pircējs ir atbildīgs par pareizu maksājuma rekvizītu izmantošanu, tas ir, jānorāda pareiza summa, maksājuma identifikācija un bankas informācija. Pārdevējs neuzņemas atbildību par jebkādu zaudējumu, kas rodas pircējam, ja tas maksājumā norāda nepareizus rekvizītus.

3.6. Ja pircējs nav savlaikus veicis maksājumu, pārdevējs viņu par to informē, nosūtot vienu atgādinājumu par brīvu, lai sniegtu pircējam iespēju atrisināt šo situāciju (apmaksājot sūtījumu, nosūtot sūtījumu atpakaļ vai iesniedzot sūdzību par pasta sūtījuma nesaņemšanu). Ja pircējs arī pēc pirmā brīdinājuma neatrisina situāciju, pārdevējam ir tiesības ieturēt maksu par turpmākiem atgādinājumiem, ņemot vērā atgādinājumu sagatavošanas, drukāšanas un sūtīšanas izmaksas, kā arī nepieciešamības gadījumā ieturēt kavējuma procentus no parāda summas (maksa par otro atgādinājumu – 2 €, trešo – 4 €, ceturto – 6 €, piekto – 8 €). Ja prasības atrisināšanai nepietiek arī ar pieciem atgādinājumiem, pārdevējam ir tiesības nodot debitorparādu uzņēmumam, kas profesionāli nodarbojas ar debitorparādu atgūšanu.

3.7. Pārdevējs patur tiesības uz drukas kļūdām reklāmas materiālā un internetā.

3.8. Ja to nosaka vispārēji saistošie tiesību akti vai pēc pircēja pieprasījuma, Pārdevējs izsniedz pircējam nodokļu dokumentu - rēķinu - par maksājumiem, kas veikti, pamatojoties uz pirkuma līgumu. Nodokļu dokuments tiks piegādāts kopā ar precēm vai elektroniski uz pircēja e-pastu. Pārdevējs ir pievienotās vērtības nodokļa maksātājs.

3.9. Nekādas atlaides preču cenai, ko pārdevējs nodrošina pircējam, nevar apvienot savā starpā.

3.10. Preces paliek pārdevēja īpašumā līdz to pilnīgai apmaksai un saņemšanai, bet preču sabojāšanas risks pāriet uz pircēju preču saņemšanas brīdī.

IV. PREČU PIEGĀDE

4.1. Pārdevējs piegādā preces pircējam tā norādītajā adresē, izmantojot "Latvijas Pasta" vai kurjera pakalpojumus. Ja pasūtījums ir veikts pēc kataloga, preces pircējam parasti piegādā vienas vai divu nedēļu laikā pēc pasūtījuma saņemšanas. Regulārā pasūtījuma gadījumā pirmais sūtījums pircējam tiek nosūtīts 1–3 nedēļu laikā pēc pasūtījuma saņemšanas; turpmākos sūtījumus pārdevējs nosūta pircējam reizi trijās nedēļās regulārā pasūtījuma ietvaros, līdz pircējs izbeigs noslēgto līgumu.

4.2. Pircējs apņemas sniegt nepieciešamo palīdzību preču pārvadāšanas un piegādes laikā, jo īpaši norādot pilnu un pareizu adresi un piedaloties preču saņemšanā. Iespējamos izdevumus, kas pārdevējam radīsies, ja šie pircēja pienākumi tiks pārkāpti (atkārtota piegāde), sedz pircējs.

4.3. Ja preces tiek piegādātas pircējam ar pārvadātāja starpniecību, pircējam ir pienākums pārbaudīt, ka preču iesaiņojums ir neskarts, un informēt pārvadātāju par visiem defektiem. Pircējam ir tiesības nepieņemt no pārvadātāja preces bojātā iesaiņojumā, kas liecina par iespējamo neatļautu piekļuvi. Pircējs apliecina sūtījuma neskartību, parakstot pavadzīmi un apliecinot, ka turpmākas pretenzijas par iepakojumu netiks ņemtas vērā.

V. LĪGUMA IZBEIGŠANA

5.1. Pircējam ir tiesības izbeigt līguma četrpadsmit (14) dienu laikā pēc preču saņemšanas, respektīvi, pēc pēdējā preču sūtījuma saņemšanas, ja, pamatojoties uz pirkuma līgumu, tiek piegādātas vairāku veidu preces vai arī ja preces sastāv no vairākām daļām. Ja pirkuma līguma priekšmets ir regulārā preču piegāde, četrpadsmit (14) dienu termiņš sākas dienā, kad saņemta pirmais preču sūtījums.

5.2. Līguma izbeigšanas standarta veidlapu var lejupielādēt mūsu tīmekļa vietnē (www.helvetia.lv/wa), taču tās izmantošana nav obligāta. Rakstveida paziņojumam par līguma izbeigšanu jāietver pircēja vārds un uzvārds, dzīvesvietas adrese, tālruņa numurs, ja nepieciešams, arī e-pasta adrese, preču specifikācija un to pasūtīšanas un saņemšanas datums. Paziņojums jānosūta pārdevēja klientu apkalpošanas nodaļai pa e-pastu: info.lv@helvetia-dm.com, vai pa pastu “Helvetia Apotheke”, A/K 31, Rīga, LV-1044. Šo adresi izmanto arī, lai nosūtītu preces atpakaļ. Pēc līguma izbeigšanas paziņojuma saņemšanas pārdevējs nevilcinoties apstiprina šo saņemšanu un sazinās ar pircēju, lai vienotos par turpmāko rīcību. Lai paātrinātu un vienkāršotu šo procesu, iesakām izbeigt līgumu, zvanot mūsu klientu apkalpošanas nodaļai pa tālruni: 660 130 10 (pirmdien–piektdien 9.00–17.00).

5.3. Pircējs apzinās, ka cita starpā nedrīkst izbeigt pirkuma līgumu par tādu preču piegādi, kas tika pielāgotas atbilstoši pircēja vēlmēm vai viņa individuālajām prasībām; pirkuma līgumu par tādu preču piegādi, kas ātri bojājas, kā arī par tādām precēm, kas pēc piegādes tika neatgriezeniski sajauktas ar citām precēm; pirkuma līgumu par tādu preču piegādi slēgtā iepakojumā, ko patērētājs ir izņēmis no iepakojuma un ko higiēnas apsvērumu dēļ nav iespējams atdot atpakaļ.

5.4. Līguma izbeigšanas gadījumā sākotnējais pirkuma līgums tiek anulēts tā, ka pircējam ir pienākums nosūtīt vai nodot preces pārdevējam ne vēlāk kā četrpadsmit (14) dienu laikā pēc līguma izbeigšanas. Termiņu uzskata par ievērotu, ja pircējs nosūta preces atpakaļ pirms četrpadsmit (14) dienu termiņa beigām. Ja pircējs izbeidz līgumu, pircējs sedz izmaksas saistībā ar preču atdošanu pārdevējam, tostarp pat gadījumā, ja preces to īpašību dēļ nevar nosūtīt atpakaļ pa pastu. Preces jāatdod pārdevējam nebojātas un nelietotas un, ja iespējams, oriģinālajā iepakojumā.

5.5. Četrpadsmit (14) dienu laikā pēc preču atdošanas pārdevējam ir tiesības veikt atdoto preču pārbaudi, jo īpaši, lai noteiktu, vai atdotās preces nav bojātas, nolietotas vai daļēji nolietotas. Ja pircēja atdotās preces būs bojātas, nolietotas vai daļēji nolietotas, šādi samazinot preču vērtību, pārdevējam būs tiesības pieprasīt no pircēja zaudējumu, kas tam radušies, kompensāciju, ja preces vērtības samazināšanās notika tādēļ, ka preču lietošana neatbilda norādījumiem vai preču īpašībām. Prasību par zaudējumu atlīdzināšanu pārdevējam ir tiesības vienpusēji ieskaitīt attiecībā pret pircēja tiesībām uz samaksātās pirkuma cenas atmaksāšanu.

5.6. Ja pircējs izbeidz līgumu, pārdevējam ir pienākums bez nepamatotas kavēšanās un ne vēlāk kā četrpadsmit (14) dienu laikā pēc līguma izbeigšanas atmaksāt visus naudas līdzekļus, tostarp piegādes izmaksas, ko tas saņēma no pircēja, pamatojoties uz pirkuma līgumu. Pārdevējs atdod naudas līdzekļus pircējam, veicot pārskaitījumu uz bankas kontu. Ja preču pircējs ir samaksājis par precēm, izmantojot citu maksājuma veidu, nevis pārskaitījumu kontā un nepiekrīt naudas atdošanai ar pārskaitījumu kontā, pircējam paziņojumā par līguma izbeigšanu jānorāda, ka tas vēlas saņemt naudas līdzekļus tāpat, kā savulaik samaksāja par precēm. Ja pircējs ir izvēlējies citu, nevis lētāko pārdevēja piedāvāto preču piegādes veidu, pārdevējs atdod pircējam preču piegādes izmaksas tādā apmērā, kas atbilst vislētākajam piegādāto preču piegādes veidam.

5.7. Paziņojumā par līguma izbeigšanu pircējam jānorāda tā bankas konta numurs, kurā jāatmaksā pirkuma cena. Ja pircējs nepiekrīt naudas līdzekļu pārskaitījumam bankas kontā, tas jānorāda paziņojumā par līguma izbeigšanu, norādot arī adresi, uz kuru pirkuma cena tiks atmaksāta ar naudas pārveduma starpniecību. Pirkšanas cena, kas tiek atmaksāta ar naudas pārvedumu, tiek aplikta ar nodevu saskaņā ar "Latvijas Pasta" cenrādi, resp., pārdevējs atmaksā pircējam summu, kas ir samazināta par atbilstīgo nodevu.

5.8. Ja pircējs izbeidz līgumu, pārdevējam nav pienākuma atmaksāt saņemtos naudas līdzekļus pircējam, pirms preču pircējs nepierāda pārdevējam, ka preces ir nosūtītas atpakaļ.

5.9. Pircējs ir atbildīgs tikai par tādu preču vērtības samazinājumu, kas radās saistībā ar preču izmantošanu pretēji tam, kā tās jāizmanto, ņemot vērā šo preču īpašības. Tādēļ, ja atdotās preces būs bojātas pretrunā ar iepriekšējo teikumu, nolietotas vai daļēji nolietotas, pārdevējs var iesniegt pircējam prasību par viņam radušos zaudējumu atlīdzību. Prasību par zaudējumu atlīdzināšanu pārdevējam ir tiesības vienpusēji ieskaitīt attiecībā pret pircēja tiesībām uz samaksātās pirkuma cenas atmaksāšanu.

5.10. Ja pircējs anulē regulāro preču piegādi, par to vislabāk ir informēt pārdevēju pa tālruni 660 130 10 (pirmdiena–piektdiena 9.00–17.00), lai vienotos par aktuālo sūtījumu informāciju un statusu. Protams, var izmantot arī elektronisko vai parasto pasta adresi, kas ir norādīta sadaļā "Kontakti". Regulāro preču pasūtījumu sūtīšanas nosacījumi ir atrodami: http://www.helvetia.lv/regularie-sutijumi.

5.11. Lai izvairītos no pārpratumiem, tiek noteikts, ka šo KN 5.9. punkts ir noteicošāks nekā šo KN 6.7. punkts.

VI. ATBILDĪBA PAR DEFEKTIEM 

6.1. Pārdevējs garantē pircējam, ka precēm saņemšanas brīdī nav defektu. Jo īpaši pārdevējs garantē, ka brīdī, kad pircējs saņem preces:
a) tām ir īpašības, par kurām puses ir vienojušās, bet, ja šādas vienošanās nav bijis, īpašības, ko izplatītājs vai ražotājs ir aprakstījis vai kuras pircējs sagaida, ņemot vērā preču īpašības un pamatojoties uz pieejamo reklāmu;
b) tās ir paredzētas izmantošanas nolūkam, kuru norāda pārdevējs vai kuram šāda veida preces parasti izmanto;
c) tās atbilst kvalitātei vai paraugam, vai demonstrējumam, ja kvalitāte, paraugs vai demonstrējums tika noteikts līgumā;
d) tās ir atbilstošā daudzumā, mērvienībās, svarā, un
e) preces atbilst tiesību aktu prasībām.

6.2. Pircēja tiesību iesniegt pretenziju pamatā ir defekts, kas ir precēm to nodošanas brīdī pircējam vai arī kas parādās vēlāk. Pircējam ir tiesības iesniegt pretenziju arī par vēlāku defektu, ko izraisīja pārdevējs, neievērojot savus pienākumus. Ja defekts parādās sešu mēnešu laikā pēc preču saņemšanas, tiek uzskatīts, ka preces bija bojātas jau saņemšanas laikā.

6.3. Ja neatbilstīgā pasūtījuma izpilde būtiski pārkāpj līgumu, pircējam ir tiesības:
a) uz defekta novēršanu, saņemot jaunas preces bez defekta vai saņemot trūkstošās preces;
b) uz defekta novēršanu, salabojot preces;
c) saņemt atbilstīgu atlaidi no pirkuma cenas, vai
d) izbeigt šo līgumu.

6.4. Pircējs informē pārdevēju par savu izvēli, iesniedzot paziņojumu par defektu vai, lieki nevilcinoties, pēc paziņošanas par defektu. Pircējs nevar mainīt šo izvēli bez pārdevēja piekrišanas. Šo punktu nepiemēro, ja pircējs izvēlējās tādu preču remontu, kuras nav iespējams salabot. Ja pārdevējs nenovērš bojājumus saprātīgā termiņā vai arī paziņo pircējam, ka nevar novērst defektus, pircējs var defekta novēršanas vietā pieprasīt saprātīgu atlaidi no pirkuma cenas vai arī izbeigt līgumu. Ja pircējs neizvēlēsies savas tiesības savlaikus, tam ir tiesības saskaņā ar 6.5. punktu.

6.5. Ja neatbilstīga pasūtījuma izpilde ir nebūtisks līguma pārkāpums, pircējam ir tiesības uz defektu novēršanu vai saņemt saprātīgu atlaidi no pirkuma cenas. Kamēr pircējs nepieprasīs tiesības uz atlaidi no pirkuma cenas vai neizbeigs līgumu, pārdevējs var piegādāt trūkstošo preci vai novērst juridisku nepilnību. Citus trūkumus pārdevējs var novērst pēc saviem ieskatiem, salabojot preces vai piegādājot jaunas; šī izvēle nedrīkst radīt pircējam pārmērīgas izmaksas. Ja pārdevējs nenovērsīs preču defektu laikus vai arī atteiksies šo defektu novērst, pircējs var pieprasīt atlaidi no pirkuma cenas vai izbeigt līgumu. Pircējs nedrīkst mainīt šo izvēli bez pārdevēja piekrišanas.

6.6. Jaunu preču piegādes gadījumā pircējs atdod sākotnēji piegādātās preces pārdevējam par viņa līdzekļiem, ja vien puses nav vienojušās citādi.

6.7. Pircējs nevar izbeigt līgumu vai pieprasīt jaunu preču piegādi, ja tas nevar atdot preces tādā stāvoklī, kādā tās saņēma. Tas neattiecas:
a) ja radās statusa izmaiņas pārbaudes rezultātā, nosakot preču defektu;
b) ja pircējs izmantoja preces pirms defekta parādīšanās;
c) ja pircējs neizraisīja preču atdošanas nemainītā stāvoklī neiespējamību savas darbības vai bezdarbības dēļ, vai
d) ja pircējs pārdeva preces vēl pirms defekta parādīšanās, ja tās tika nolietotas vai mainītas normālas lietošanas laikā; ja tā ir noticis tikai daļēji, pircējs atdod pārdevējam to, ko var atdot, un nodrošina pārdevējam kompensāciju tādā apmērā, par kuru guvis labumu preču izmantošanas laikā.

6.8. Ja precēm nav 6.1. pantā minēto īpašību, pircējs var pieprasīt jaunu preču piegādi bez bojājumiem, ja vien tas nav nesamērīgi, ņemot vērā defektu, taču, ja defekts ietekmē tikai preču komponentu, pircējs var pieprasīt tikai preču komponenta maiņu. Ja tas nav iespējams, pircējs var izbeigt līgumu. Tomēr, ja tas ir nesamērīgi, ņemot vērā defektu, jo īpaši, ja defektu var novērst bez nepamatotas kavēšanās, pircējam ir tiesības uz defekta bezmaksas novēršanu.

6.9. Pircējam ir tiesības uz jaunu preču piegādi vai komponenta nomaiņu, ja defekts ir novēršams, ja preces nevar pienācīgi izmantot defekta atkārtotas rašanās dēļ pēc remonta vai lielāka defektu skaita gadījumā. Šajā gadījumā pircējam ir tiesības izbeigt līgumu.

6.10. Ja pircējs neizbeidz līgumu vai neīstenot tiesības saņemt jaunas preces bez defekta, nomainīt preču komponentu vai salabot preces, tas var pieprasīt saprātīgu atlaidi. Pircējam ir tiesības uz saprātīgu atlaidi arī tad, ja pārdevējs nevar piegādāt jaunas preces bez defekta, nomainīt preču komponentu vai salabot preces, kā arī gadījumā, ja pārdevējs nenodrošina remontu saprātīgā termiņā vai arī ja vienošanās par remontu izraisa ievērojamus sarežģījumus.

6.11. Pircējam ir tiesības īstenot tiesības saistībā ar defektu, kas var rasties precēm, divdesmit četru mēnešu laikā pēc to saņemšanas. Ja uz pārdodamajām precēm, to iepakojuma, instrukcijas, kas pievienota precēm, vai reklāmas materiāliem saskaņā ar citiem tiesību aktiem ir norādīts termiņš, kura laikā preces var izmantot, tiek uzskatīts, ka preces varēs noteiktu laiku izmantot normāliem lietošanas mērķim vai ka tās saglabās savas īpašības (kvalitātes garantija).

6.12. Garantijas laiks sākas no preču nodošanas pircējam. Ja preces tiek nosūtītas saskaņā ar pirkuma līgumu, garantijas laiks sākas no preču piegādes pasūtījumā norādītajā vietā.

6.13. Ja pircējs preču pieņemšanas laikā atklās defektus, tam par to vienmēr nekavējoties rakstveidā jāinformē pārdevējs ierakstītā vēstulē vai elektroniski uz pārdevēja e-pasta adresi ne vēlāk kā 3 dienu laikā pēc preču saņemšanas.

6.14. Pēc pircēja pieprasījuma pārdevējs rakstveidā apstiprina, cik lielā apjomā un cik ilgi būs spēkā viņa pienākumi neatbilstīgas pasūtījuma izpildes gadījumā. Apstiprinājumā jānorāda arī vārds, adrese un identifikācijas dati vai cita informācija, kas nepieciešama, lai viņu identificētu. Ja pircējs izmanto savas tiesības, kas izriet no neatbilstīgas pasūtījuma izpildes, otra puse viņam rakstveidā apstiprina, kad tiesības tika piemērotas, kā arī remonta izpildi un tā ilgumu.

6.15. Atdodot pasūtījumu, preces vienmēr pienācīgi un pareizi jāiesaiņo. Ja, sūtot preces atpakaļ, tām tiek nodarīts kaitējums, pārdevējam ir tiesības neatzīt pretenziju pilnā apmērā.

6.16. Par pretenzijas izskatīšanu pircēju informē elektroniski, telefoniski vai rakstveidā 30 dienu laikā pēc tās saņemšanas.

VII. PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA

7.1. Pamatojoties uz preču pasūtījumu, pircējs nodod pārdevējam savus personas datus. Personas dati saskaņā ar Eiropas Padomes un Parlamenta Regulu (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (turpmāk tekstā – "VDAR") ir jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu (tas ir, par Jums); identificējama fiziska persona ir tāda, kuru var tieši vai netieši identificēt, jo īpaši atsaucoties uz identifikatoru, piemēram, minētās personas vārdu, uzvārdu, identifikācijas numuru, atrašanās vietas datiem, tiešsaistes identifikatoru vai vienu vai vairākiem minētajai fiziskajai personai raksturīgiem fiziskās, fizioloģiskās, ģenētiskās, garīgās, ekonomiskās, kultūras vai sociālās identitātes faktoriem.
Sniegto personas datu pārzinis ir pārdevējs, kas apkopo un apstrādā personas datus un ir atbildīgs par to pienācīgu un likumīgu apstrādi.
Pirkuma līguma noslēgšanas un tā īstenošanas nolūkā pircējs nodod pārdevējam informāciju par savu vārdu, dzīvesvietas adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi (turpmāk tekstā – "personas dati"). Pircēja vārds un dzīvesvietas adrese tiek izpausti, lai noslēgtu pirkuma līgumu, piegādātu preces un izsniegtu grāmatvedības dokumentu. Tālruņa numurs un e-pasta adrese tiek izpausti, lai varētu sazināties ar pircēju informācijas sniegšanas pirkuma līguma izpildes nolūkā. Pircēja personas datu apstrādi šajos nolūkos neregulē pircēja piekrišana Regulas 6. panta 1. punkta b) apakšpunkta izpratnē, jo to apstrāde ir nepieciešama, lai īstenotu ar pircēju noslēgto līgumu.

7.2. Papildus personas datu apstrādei pasūtījuma īstenošanas un pienākumu, kas izriet no pirkuma līguma, kas noslēgts starp pārdevēja un pircēju, izpildes nolūkā, pārdevējs izmanto personas datus, konkrēti – vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi – tirgvedības nolūkā, lai piedāvātu savus un citu uzņēmumu izstrādājumus un pakalpojumus, tostarp, lai nosūtītu informāciju par pasākumiem, izstrādājumiem un citām darbībām, kā arī, lai nosūtītu komerciālus ziņojumus, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas Republikas likumiem.

Piekrišanu personas datu apstrādei tirgvedības nolūkā pircējs piešķir atsevišķi, pamatojoties uz tālruņa sarunu ar pārdevēju vai ar tīmekļa saskarnes starpniecību, pa e-pastu, SMS vai vēstulē. Informācija VDAR 12. panta izpratnē pircējam ir pieejama www.helvetia.lv/ou vai ar e-pasta starpniecību adresē, ko pircējs norādīja pārdevējam šim nolūkam tālruņa sarunā, vai no kuras pircējs nosūtīja piekrišanu personas datu apstrādei.

7.3. Pārdevējs apliecina, ka visi personas dati ir konfidenciāli un tiks izmantoti tikai, lai īstenotu līgumu ar klientu un tirgvedības pasākumus un ka netiks izpausti un nodoti trešām personām u. tml., izņemot debitorparādu atgūšanas gadījumus likumīgā ceļā, kuras iemesls ir pārdevēja tiesību un leģitīmo interešu aizsardzība, un izņemot personas datu nodošanu personas datu apstrādātājiem, lai nodrošinātu preču piegādi un maksājumus, kā arī, lai nodrošinātu tirgvedības pasākumus, ja pircējs ir sniedzis piekrišanu šādai personas datu izmantošanai, cita starpā arī uzņēmumam: inž. Jans Pavels (Jan Pavel) Vāclavs Kovalčīks (Václav Kovalčík), inž. Radka Sebkova, inž. Jiri Marousek, "Difference Makers s.r.o.", "salesforce.com EMEA Limited", "blue-infinity s.r.o.", "ThinLine s.r.o.", "OneSolution s.r.o.", "Apex Computer s.r.o.", SIA "Creditreform Latvija", SIA "Lindorff Latvia", "Nevven a.s.", "Intermailer OÜ", "AS Eesti Post (Omniva)", "GTS OÜ", "Latvijas Pasts", "Kontaktikeskus OÜ", SIA "Telemarket", SIA "BPO Liepāja", SIA "Door 2 Door". Pārdevēju sniegto informāciju apstrādātājs apstrādā tikai saskaņā ar pārdevēja rīkojumu un, pamatojoties uz līgumu, kas noslēgts saskaņā ar VDAR 28. pantu. Detalizētu informāciju par apstrādātājiem, t. i., tiem, kam personas dati tika nosūtīti, pārdevējs paziņo pircējam, pamatojoties uz pieprasījumu, kas nosūtīts uz e-pastu info.lv@helvetia-dm.com.
Personas dati tiek apstrādāti Eiropas Savienībā ar iepriekš minēto apstrādātāju starpniecību.
Visas ieinteresētās personas rīkojas tā, lai pircējs neciestu zaudējumus un netiktu pārkāptas tā tiesības, jo īpaši tiesības uz cilvēka cieņu aizsargāšanu, kā arī tiesības aizsargāšanu no nesankcionētas iejaukšanās pircēja privātajā dzīvē. Personas dati, ko pircējs sniedz brīvprātīgi, tiek savākti, apstrādāti un glabāti saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas Republikas likumiem, jo īpaši Fizisko personu datu aizsardzības likumu tā jaunākajā redakcijā un saskaņā ar VDAR.

7.4. Pircējs piekrīt uzglabāt savā datorā tā dēvētās sīkdatnes. Ja tīmekļa vietnē var īstenot pirkumu un īstenot līgumā noteiktos pārdevēja pienākumus, arī nesaglabājot tā dēvētās sīkdatnes pircēja datorā, pircējs var jebkurā laikā atsaukt iepriekšējā teikumā minēto piekrišanu.

7.5. Pircējs var jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei jebkura iepriekš minētā iemesla dēļ. Lai pēc iespējas ātrāk izpildītu piekrišanas atsaukšanas pieprasījumu, šāda atsaukšana pircējam jāveic vienā no šiem veidiem:
a) rakstveidā, sūtot uz klientu apkalpošanas nodaļas kontaktadresi: “Helvetia Apotheke”, AK–31, LV-1044, Rīga;
b) pa e-pastu uz: info.lv@helvetia-dm.com;
c) pa tālruni, zvanot uz: 660 130 10.

7.6. Pircējam ir tiesības saņemt apstiprinājumu par to, vai personas dati tiek vai netiek apstrādāti, un, ja tiek, tam ir tiesības piekļūt personas datiem; ir tiesības lūgt neprecīzu personas datu labošanu vai tiesības lūgt novērst situāciju, kas ir pretrunā ar tā prasībām (personas datu bloķēšana, papildināšana, dzēšanu utt.). Neapmierinātības ar pārdevēja rīcību gadījumā vai, ja rodas šaubas par atbilstību tiesību aktiem personas datu aizsardzības jomā, pircējam ir tiesības vērsties personas datu uzraudzības birojā. Tas neskar citas pircēja tiesības, kas izriet no Fizisko personu datu aizsardzības likuma tā jaunākajā redakcijā, un pircēja tiesības, kas izriet no VDAR.
Detalizēta informācija par šo tiesību īstenošanu pārdevējam jānodrošina rakstveidā pēc pircēja pieprasījuma.

7.7. Personas datu tiks glabāt ne ilgāk kā 5 gadus pēc to sniegšanas dienas, lai tos varētu izmantot vajadzības gadījumā defektu dēļ (pircēja sūdzības) ar noilguma termiņu 3 gadi un 2 rezerves gadiem, gadījumā, ja pircējs cels prasību tiesā pret pārdevēju vai tiks sākta Patērētāju tiesību aizsardzības centra pārbaude.

7.8. Datu aizsardzības uzraudzību īsteno Valsts datu inspekcija. Patērētāju tiesību aizsardzības centrs ierobežotā apjomā cita starpā veic Patērētāju tiesību aizsardzības likuma tā jaunākajā redakcijā ievērošanas uzraudzību.

VIII. ĀRPUSTIESAS STRĪDU IZŠĶIRŠANA 

8.1. Katram pircējam (patērētājam) ir tiesības uz ārpustiesas strīdu (turpmāk tekstā – "strīds"), kas izriet no pirkuma līgumu, kurš noslēgts ar pārdevēju, izšķiršanu

8.2. Kompetentā strīdu izšķiršanas iestāde ir Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (turpmāk tekstā – "PTAC"). PTAC tīmekļa vietne: www.ptac.gov.lv. Strīdu izšķiršanas tiešsaistes platformu http://ec.europa.eu/consumers/odr var izmantot, lai risinātu tādus strīdus starp pārdevēju un pircēju, kas izriet no pirkuma līguma. 
Pirms ārpustiesas strīdu izšķiršanas mehānismu izmantošanas pircējam iesaka vispirms vērsties pie pārdevēja (kontaktinformācija), lai atrisinātu radušos situāciju, vai – neapmierinātības ar risinājumu gadījumā – sazināties ar uzņēmuma ombudu (ombudsman@helvetia-dm.com).

8.3. Ārpustiesas strīdu izšķiršana tiek uzsākta saskaņā ar klienta prasību, kas klientam ir jāiesniedz ne vēlāk kā 1 gada laikā pēc datuma, kad tas pirmo reizi izmantoja tiesības, kas ir strīda priekšmets.

8.4. Papildu informācija par strīdu izšķiršanu un tās veidiem ir izklāstīta Patērētāju tiesību aizsardzības likumā.

IX. BEIGU NOTEIKUMI

9.1. Šie KN stājas spēkā un ir derīgi no 01.07.2021.

9.2. Pārdevējs patur tiesības mainīt un papildināt šos komercnoteikumus. Komercnoteikumu izmaiņas un papildinājumi neattiecas uz iepriekš noslēgtiem pirkuma līgumiem.
 
 

 

 

  © 2010-2022 Helvetia Apotheke